• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.

مناقصه سفت کاری دفتر نمایندگی سامان

 چون در نظر است سفت کاری ساختمان دفتر نمایندگی سامان به مساحت 447/84 متر مربع از طریق مناقصه محدود واگذار گردد لذا از اعضاء محترم که دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و سوابق اجرایی را دارند
تقاضامنداست رزومه خود را حداکثر تا تاریخ 96/05/04 به مدیر اجرایی سازمان تحویل نمایند .

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837