• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

فیلم آموزشی تکمیل درخواست صدور پروانه مهندسی از سوی متقاضی

مهندس گرامی ابتدا باید فرم شماره یک(صدور، تمدید و ارتقا) تکمیل وبه واحد آموزش سازمان تحویل داده شود سپس بعد از تایید کمیته آموزش و اطلاع رسانی اقدام به بارگذاری مدارک نمایید .

لینک دریافت فیلم آموزشی

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837