• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com

اعضا هیأت مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

-

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837