• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
اگر هرروز راهت را عوض كنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید.
آدرس:
خیابان فردوسی شمالی، تقاطع خیابان شریعتی، سازمان نظام مهندس ساختمان استان
8817613837
تلفن:
03832250101-102
نمابر:
32254366 – 038
موبایل:
chb.nezam@gmail.com
ارسال ایمیل

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837