• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com

مدارك مورد نياز جهت ارتقاء پروانه كارشناسي

مرحله اول مراجعه به واحد آموزش :

دریافت و تکمیل فرم شماره 1 و تحویل آن به همراه مدارک که بر روی فرم شماره 1 مشخص می باشد .این فرم توسط واحد دبیرخانه شماره و به واحد آموزش تحویل گردد.

پس از تائید فرم درخواست شماره 1 در کمیته تمدید و ارتقا توسط واحد آموزش از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک به شماره همراه درج شده در فرم شماره 1 اطلاع رسانی می گردد که جهت ادامه مراحل به واحد دبیرخانه سازمان مراجعه فرمائید.

تلفن واحد آموزش:32250101-038   داخلی 132 یا 140

 

 

مرحله دوم مراجعه به واحد دبیرخانه:

هنگام مراجعه به واحد آموزش فرم مفاصاحساب مالیاتی دریافت نموده و پس از تائید در واحد های مربوطه مجدداً تحویل واحد دبیرخانه داده تا نامه جهت مراجعه به امور مالیاتی صادر گردد.

پس از دریافت نامه مربوطه به اداره مالیاتی واقع در خیابان شریعتی نبش کوچه 34 (جلوتر از چهارراه دامپزشکی )مراجعه نموده و مفاصا حساب مالیاتی را دریافت نموده

توجه:مهندسین که حوزه فعالیت آنها شهرکرد نمی باشد جهت دریافت مفاصا حساب مالیاتی به اداره مالیاتی شهرستان حوزه فعالیت مراجعه نمایند.

مرحله سوم تکمیل مدارک جهت ارسال به اداره راه و شهرسازی

پس از این مرحله مدارک لازم را تحویل واحد دبیرخانه سازمان داده و پس از تائید این واحد بعد از 60 روز کاری به اداره کل راه و شهرسازی (واقع در در خیابان کاشانی جنب استانداری)مراجعه نموده و اصل پروانه اشتغال را دریافت و کپی آن را به واحد دبیرخانه و واحد فنی  سازمان نظام مهندسی جهت ثبت در سیستم تحویل نمائید.

 

مدارک لازم جهت ارتقا پروانه اشتغال بکار :

1-اصل پروانه اشتغال بکار مهندسی

2-دوقطعه عکس 4*3 رنگی جدید (پشت نویسی شده باشد)

3-کپی  کارت پایان خدمت(در صورتیکه تاریخ صدور پرانه اشتغال بکار بعد از تاریخ 5/12/94 به بعد می باشد باید در دفتر خانه اسناد رسمی برابر اصل شود.)

4-فیش 2.000.000 ریال (شماره شبا      350100004001036302009001     IR  (درآمد حاصل از سایر خدمات وزارت راه و شهرسازی ) با توجه به اینکه شماره حساب شبا می باشد در هر بانکی که حساب داشته باشید می توانید مبلغ را واریز نمائید.

5-فرم مفاصا حساب مالیاتی که از امور مالیاتی دریافت نموده اید.

6-پوشه (معماری .نارنجی /عمران.سبز/مکانیک .آبی/برق.زرد/نقشه برداری.سبز/شهرسازی .نارنجی)

7-کارکرد دو سال قبل
1-7 ( در صورتیکه که حوزه فعالیت شما شهرکرد می باشد جهت دریافت به واحد فنی سازمان مراجعه نموده نمائید.)

2-7(در صورتیکه حوزه فعالیت شما در دفاتر نمایندگی می باشد باید کارکرد خود را با مهر و امضا از دفتر نمایندگی مربوطه تحویل دهید.)

8-اصل گواهینامه HSE (8 ساعت تمدید اجرا* مربوط به کسانیکه دارای پروانه اشتغال بکار اجرا در رشته معماری و عمران می باشند.)

9-اصل  گواهینامه دوره ها

دانلود فرم مرتبط با ارتقا

دانلود فرم تسویه حساب

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837