• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
چیزی که سرنوشت انسان را می سازد “استعدادهایش” نیست ، ”انتخاب‌هایش” است.

مدارك مورد نياز جهت تمديد پروانه

دانلود فرم مرتبط

دانلود فرم تسویه حساب

مراحل تمدید پروانه اشتغال بکار مهندسی

مرحله اول مراجعه به واحد آموزش :

دریافت و تکمیل فرم شماره 1 و تحویل آن به همراه مدارک که بر روی فرم شماره 1 مشخص می باشد .این فرم توسط واحد دبیرخانه شماره و به واحد آموزش تحویل گردد.

1-2 در صورت اتمام اعتبار پروانه اشتغال هنگام مراجعه (بند دوم- فرم شماره 1)توسط واحد فنی سازمان مهر و امضا گردد.

1-3 در خصوص مهندسین که حوزه فعالیت آنها در دفتر نمایندگی می باشد در صورت اتمام اعتبار پروانه اشتغال هنگام مراجعه (بند دوم- فرم شماره 1) باید از همان دفتر نمایندگی نامه عدم کارکرد دریافت و به همراه فرم شماره 1 تحویل آموزش گردد.

پس از تائید فرم درخواست شماره 1 در کمیته تمدید و ارتقا توسط واحد آموزش از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک به شماره همراه درج شده در فرم شماره 1 اطلاع رسانی می گردد که جهت ادامه مراحل به واحد دبیرخانه سازمان مراجعه فرمائید.

تلفن واحد آموزش:32250101-038   داخلی 132 یا 140

 

 

مرحله دوم مراجعه به واحد دبیرخانه:

هنگام مراجعه به واحد آموزش فرم مفاصاحساب مالیاتی دریافت نموده و پس از تائید در واحد های مربوطه مجدداً تحویل واحد دبیرخانه داده تا نامه جهت مراجعه به امور مالیاتی صادر گردد.

پس از دریافت نامه مربوطه به اداره مالیاتی واقع در خیابان شریعتی نبش کوچه 34 (جلوتر از چهارااه دامپزشکی )مراجعه نموده و مفاصا حساب مالیاتی را دریافت نموده

توجه:مهندسین که حوزه فعالیت آنها شهرکرد نمی باشد جهت دریافت مفاصا حساب مالیاتی به اداره مالیاتی شهرستان حوزه فعالیت مراجعه نمایند.

مرحله سوم تکمیل مدارک جهت ارسال به اداره راه و شهرسازی

پس از این مرحله مدارک لازم را تحویل واحد دبیرخانه سازمان داده و پس از تائید این واحد بعد از60 روز کاری به اداره کل راه و شهرسازی (واقع در در خیابان کاشانی جنب استانداری)مراجعه نموده و اصل پروانه اشتغال را دریافت و کپی آن را به واحد دبیرخانه و واحد فنی سازمان نظام مهندسی جهت ثبت در سیستم تحویل نمائید.

 

مدارک لازم جهت تمدید پروانه اشتغال بکار :

1-اصل پروانه اشتغال بکار مهندسی

2-دوقطعه عکس 4*3 رنگی جدید (پشت نویسی شده باشد)

3-کپی  کارت پایان خدمت(در صورتیکه تاریخ صدور پرانه اشتغال بکار بعد از تاریخ 5/12/94 به بعد می باشد باید در دفتر خانه اسناد رسمی برابر اصل شود.)

4-  فیش واریزی به آدرس https://patmak.mrud.ir/ واریز نمائید.

5-فرم مفاصا حساب مالیاتی که از امور مالیاتی دریافت نموده اید.

6-پوشه (معماری .نارنجی /عمران.سبز/مکانیک .آبی/برق.زرد/نقشه برداری.سبز/شهرسازی .نارنجی)

7-کارکرد دو سال قبل
1-7 ( در صورتیکه که حوزه فعالیت شما شهرکرد می باشد جهت دریافت به واحد فنی سازمان مراجعه نموده نمائید.)

2-7(در صورتیکه حوزه فعالیت شما در دفاتر نمایندگی می باشد باید کارکرد خود را با مهر و امضا از دفتر نمایندگی مربوطه تحویل دهید.)

8-اصل گواهینامه HSE (8 ساعت تمدید اجرا* مربوط به کسانیکه دارای پروانه اشتغال بکار اجرا در رشته معماری و عمران می باشند.)

 

 

 

 

 

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837