• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.

صدور و تمدید قرارداد بیمه مسئولیت

مهندس ناظر گرامی با توجه به اهمیت و مسئولیت کار نظارت و حوادث احتمالی حتماً نسبت به اخذ بیمه مسئولیت خود اقدام نمائید. تا  زمان اخذ بیمه از پذیرفتن مسئولیت نظارت و امضا قرارداد خودداری فرمائید.

و دیگر مهندسین که زمان بیمه نامه آنها اتمام یافته است نسبت به تمدید قرارداد بیمه مسئولیت خود اقدام فرمائید.

بیمه کوثر

شماره حساب :8821056053

شماره کارت: 5194-3029-3374-6104

شماره شبا: IR 420120000000008821056053

مبلغ 2.800.000 ریال بانک ملت- به نام خانم فاطمه ملک پور نمایندگی بیمه کوثر 6371

نوشتن کدملی – تاریخ تولد (روز /ماه / سال) –شماره همراه بر روی فیش الزامی می باشد.

جهت هرگونه سوال جهت صدور بیمه نامه با خانم ملکپور 4155-218-0916

یا واحد بیمه خانم نظری 03832250101 داخلی 140  تماس حاصل فرمائید.

 

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837