• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: info@chb-nezam.ir
انسان همان می شود كه اغلب به آن فكر می كند.

راهنمای سیستم گازرسانی سازمان

دریافت فایل راهنمای مربوطه

•    بازرس محترم کلیه اطلاعات قابل تغییر می باشد.
•    در حال حاضر سیستم به صورت آزمایشی استفاده و پس از انجام تست جهت بهره برداری دائم به بازرسین اطلاع رسانی می گردد.
•    نتایج ارجاع کار به بازرسین طی دوره آزمایشی قابل استناد نمی باشد و صرفا جهت تست سیستم عملیات انجام می شود و ارجاع کار به بازرسین طی دوره آزمایشی طبق روال قبلی و به صورت موازی در سیستم قبلی انجام می گیرد.
•    طی اطلاع رسانی های آتی روند انتخاب بازرس و جزئیات بیشتر در اختیار بازرسین محترم قرار خواهد گرفت.
•    در حال حاضر این سیستم فقط برای شعبه شهرکرد راه اندازی می گردد و پس از رفع خطاهای احتمالی در دیگر شعب سازمان نیز نصب و راه اندازی خواهد شد.
•    انتخاب مسافت دور برای همه بازرسین اجباری می باشد.
سیستم  موجود درجهت ارجاع پروژه های گاز رسانی به بازرسان واجد شرایط بر اساس ظرفیت بازرسی می باشد. فرآیند ارجاع کار بازرسی توسط سازمان نظام مهندسی انجام می گیرد لذا بازرسان موظف اند در ابتدای هر دوره به سامانه غیر حضوری مراجعه و آماده به کاری گازرسانی خود را ثبت نمایند .(آماده به کاری گاز رسانی وآماده به  کاری ارجاع نظارت هریک به صورت مجزا بایستی ثبت گردد).
 بازه زمانی ثبت آماده به کاری گازرسانی ، توسط سازمان نظام مهندسی از طریق پیامک اعلام می گردد و بازرسان موظف اند در محدوده زمانی اعلام شده آماده به کاری خود را ثبت نمایند  و پس از پایان مهلت زمانی ، امکان ثبت از طریق سامانه وجود نخواهد داشت .
آماده به کاری گازرسانی شامل ثبت روزهای هفته و ثبت مسافت های مورد نظربازرس  می باشد . به عبارت  دیگر هر یک از روزهای هفته که بازرس آمادگی حضور در محل بازرسی را دارد بایستی ثبت نماید.  هر بازرس می تواند در مسافت های بازرسی  مختلف که شامل مسافت های همان محل ، نزدیک ، متوسط و دور می باشد ، بازرسی را انجام دهد که در فرآیند ثبت آماده به کاری بایستی مسافت های دلخواه خود را انتخاب نماید. چنانچه هر بازرس هر نوع مسافتی را در آماده به کاری خود ثبت ننماید ، در لیست ارجاع کار در آن  نوع مسافت خاص قرار نخواهد  گرفت . تشخیص نوع مسافت مکان بازرسی بر اساس فاصله  شعبه اصلی بازرس نسبت به مکان بازرسی می باشد . (شعبه اصلی گازرسانی توسط سازمان نظام مهندسی برای هریک از بازرسان ثبت خواهد شد).
پس ازاتمام مهلت آماده به کاری ، ظرفیت بازرسی برای کلیه بازرسانی که آماده به کاری خود را ثبت نموده اند ایجاد می شود . این ظرفیت با توجه به شرایط  بازرس از جمله پایه اشتغال بازرس ، تعداد روز آمادگی برای بازرسی در نظر گرفته می شود و پس از آن فرآیند ارجاع کار بازرسی آغاز می گردد .

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837