زاگرس

امروز:
یکشنبه, 03 شهریور 1398

منوی اصلی

خدمات الکترونیک

فرم مجوز/ادامه فعالیت/بتن ریزی/در هر مرحله

مجوز قانونی لازم جهت بتن ریزی ها قبل از هر مرحله عملیات ساختمانی به ویژه فنداسیون مستلزم تکمیل فرم مجوز/ادامه عملیات /بتن ریزی/ در هر مرحله می باشد. جهت دریافت فرم کلیک کنید:

دریافت فرم

پیوندهای سایت

 

 

 
 
 
 
 

تماس ها