• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
اگر هرروز راهت را عوض كنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید.

راهنمای سامانه یکپارچه و هوشمند نظام مهندسی ساختمان کشور

 به آگاهی می رساند ، با توجه به تکمیل زیر سامانه عضویت سامانه جامع مدیریت یکپارچه سازمان نظام مهندسی و در دسترس بودن این سامانه در آدرس اینترنتی www.ims.irceo.ir مقتضی است تمامی مهندسان جهت شروع فرآیند درخواست عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، از طریق آدرس فوق اقدام به تشکیل پرونده نمایند . همچنین اعضای فعلی سازمان باید ، از طریق این سامانه نسبت به تکمیل اطلاعات و تمدید عضویت خود اقدام نمایند .

بدیهی است در صورت عدم تکمیل اطلاعات ، ارائه برخی از خدمات از قبیل ارجاع کار نظارت ، استفاده از سامانه سپامک ، شرکت در مجامع عمومی سالیانه و انتخابات هیات مدیره سازمان امکان پذیر نمی باشد .

ضمناً راهنمای تکمیل اطلاعات ، ثبت درخواست و تمدید عضویت اعضای حقیقی به پیوست ارایه می گردد.

راهنمای عضویت عضو حقیقی جدید

راهنمای ورود مهندسین عضو سازمان

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837