• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
انسان همان می شود كه اغلب به آن فكر می كند.
  • صفحه اصلی
  • بایگانی مطالب
  • دستورالعمل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی برای نمرات 58 و 59 آزمون های طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان و ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی مربوط به آزمونهای مرداد ماه 1400 و شهریور ماه 1401

الزامات ایمنی و آنش نشانی تاسیسات برقی

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837