• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

سامانه پاتمک

مهندس گرامی حسب بخشنامه شماره 400/25424 وزارت راه و شهرسازی پرداخت تعرفه های مربوط به صدور، تمدید، ارتقا و تجدید پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا از طریق سامانه پاتمک به نشانی https://patmak.mrud.ir/ امکانپذیر می باشد و هرگونه پرداخت تعرفه مذکور از سایر روش های دیگر فاقد اعتبار است.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837