• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com

اطلاعیه مرتبط با ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسی

آن دسته از داوطلبانی که کم بینا، کم شنوا و یا دارای معلولیت جسمی حرکتی می باشند، باید با مراجعه به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها مدارک خود را تاریخ 1401/03/15 ارائه نمایند. به درخواست های پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837