• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.
امروز:
یکشنبه ، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

قابل توجه مهندسان ناظر:

با توجه به لزوم انطباق عملیات اجرائی ساختمانی تحت نظارت با مشخصات مندرج در پروانه نقشه و محاسبات فی ضمیمه آن توسط ناظرن، در صورت مشاهده هرگونه مغایرت از جمله پیشروی مازاد بر نقشه مصوب، عدم اجرای درز انقطاع، جابجایی محورهای ستون، اجرای بالکن به سمت معابر، عدم رعایت مبحث دوازدهم مقررات ایمنی و سایر موارد را قبل از بتن ریزی آن مرحله به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن(حسب مورد) اعلام نمایید.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837