• تماس با ما: 2-32250101-038
  • ایمیل به ما: chb.nezam@gmail.com
در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش.

راهنمای انتقال ظرفیت از طراحی به نظارت و بلعکس در سامانه ارجاع نظارت

مهندس گرامی با امکان جدیدی که به سامانه ارجاع نظارت اضافه شده است شما می توانید در نیمه سال کاری از ظرفیت مانده طراحی/ نظارت درصدی را به ظرفیت مانده نظارت/طراحی اضافه نمایید.

مراحل انجام این کار در فایل زیر مرحله به مرحله توضیح داده شده است :

دریافت فایل راهنمای مربوطه

شما می تواند از مورخ 1400/06/21 تا 1400/06/28 جهت انجام انتقال ظرفیت به سامانه ارجاع نظارت مراجعه نمایید.

نظام مهندسی شهرکرد

تلفن: 32250102 و 32250101 – 038
فکس: 32254366 – 038
شهرکرد ، خیابان فردوسی شمالی ، تقاطع خیابان شریعتی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، کد پستی: 8817613837