امروز    دوشنبه , 04/خرداد/1394  

image image image image
اطراف باز راه پله های موقت باید بلافاصله بعداز برپایی و نصب ، با حفاظ مناسب محافظت شود. مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان *** آیا می دانید که غالب شکایات مراجع صدور پروانه (شهرداری) ناشی از عدم اعلام و ثبت به موقع تخلفات توسط مهندسان ناظر است. *** آیا میدانید،قلاب دستگاهها و وسایل بالابر ساختمان باید مجهز به شیطانک(ضامن ایمنی)باشد تا مانع جداشدن اتفاقی بار از آن گردد ***براساس بند10آيين نامه انضباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان، می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد. *** عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی، منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد. *** آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد. *** آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد. *** تاییدیه فنی نقشه های سازه در سازمان،مجوزی قانونی برای اجرای مازادبر متراژ پروانه نبوده ودرصورت عدم اصلاح پروانه،مسئولیت اجرای مغایرباپروانه به عهده مهندس ناظرخواهد بود. *** آیا می دانید که عدم ثبت به موقع ظرفیت اشتغال،یکی از شاخص ترین محکومیتهای تخلفات انتظامی می باشد. *** آیا می دانید که غالب شکایات مراجع صدور پروانه(شهرداری)ناشی از عدم اعلام و ثبت به موقع تخلفات توسط مهندسان ناظر است. ***

بیمه مسئولیت

تامین اجتماعی

مديريت فني

پروانه اشتغال

صفحه اصلی

چک لیست نظارتی