امروز    شنبه , 29/فروردين/1394  

image image image
براساس آيين نامه انضباطی سازمان،هرگونه جابجايی محل سکونت اعضای محترم ازاستان،می بايست اعلام ودرسيستم سازمان ثبت گردد. *** عدم رعايت درز انقطاع بر اساس نقشه های مصوب،علاوه بر محکوميت های انتظامی،منجر به محکوميت های قضايی نيز می گردد. *** آیا می دانید که غالب آرا محکومیت های شورای انتظامی ناشی از عدم ثبت به موقع گزارش تخلفات در مراجع صدور پروانه و سازمان می باشد. *** آیا می دانیدکه یکی از بارزترین تخلفات انتظامی اعضا ناشی از پذیرش تعهد اجرای ساختمان توسط ناظرهمان ساختمان می باشد. *** آیا می دانید که عدم ثبت به موقع ظرفیت اشتغال,یکی از شاخص ترین محکومیتهای تخلفات انتظامی می باشد. ***

بیمه مسئولیت

تامین اجتماعی

مديريت فني

پروانه اشتغال

صفحه اصلی

چک لیست نظارتی

مهندسین علاقمند استفاده از پایگاه قهرمانی (بدنسازی) به واحد IT سازمان مراجعه نمایند

محل باشگاه : میدان جهاد - مجموعه ورزشی تختی - سالن 3 خرداد

8 جلسه درماه و 2 ساعت در هفته

 

ادامه خبر