زاگرس

امروز:
دوشنبه, 30 ارديبهشت 1398

منوی اصلی

خدمات الکترونیک

جزئیات ضرایب جدید امتیاز ارجاع نظارت

به اطلاع کلیه مهندسین ناظر می رساند در فرمول محاسبه امتیاز ارجاع کار نظارت از ابتدای دوره کاری 97 دو ضریب با عناوین «ضریب توقف در پایه» و «ضریب سابقه» اضافه گردیده است که به شرح فایل زیر محاسبه می شوند.

 

دریافت فایل

پیوندهای سایت

 

 

 
 
 
 
 

تماس ها